Gizlilik Politikası

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

“Şahin Akademi” tarafından geliştirilen “Ailem Güvende” mobil uygulaması, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyeti göstermektedir.

 

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Şahin Akademi tarafından, sadece sizin tarafınızdan görüntülenmek üzere toplanacaktır.

 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Kişisel verileriniz (kişiler , konum) , Ailem Güvende mobil uygulamasının sunduğu hizmetleri yerine getirebilmek ve hizmet kalitemizi artırmak amacıyla toplanır. Ailem Güvende uygulaması, aile üyelerinizin numaralarını uygulamada saklar, ancak bu veriler sadece sizin tarafınızdan görüntülenir ve Şahin Akademi veya başka bir üçüncü tarafça görüntülenmez.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Şahin Akademi tarafından herhangi bir üçüncü tarafa aktarılmaz.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. e) Kişisel verilerin eksik veya yanıltıcı işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. g) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. h) İşlenen verilere dayanılarak kişi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,
  9. i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 

Kişisel Veri Güvenliği

Şahin Akademi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini, kişisel verilere yetkisiz erişimin önlenmesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.